1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه راهکارهای طراحی اقلیمی جهت توسعه پایدار مسکن شهری مطالعه موردی شهر نور
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توسعه پایدار شهری، مسکن، اقلیم مهتدل و مرطوب، طراحی اقلیمی، شهر نور
سال 1393
پژوهشگران فائزه اسدپور ، محمدرضا حق جو

چکیده

در عصر حاضر با توجه به نقش پررنگ شهرها در پیدایش ناپایداری های کنونی، نظریه توسعه پا یدار شهر ی ار اهمیت فراوانی برخوردار گشته است که با توجه به اثرات گسترده مسکن بر محیط های شهری ، در راستای تحقق اهدا ف توسعه پا ی دار شهر یبخش مسکن نقش بسیار مهمی بر عهده دارد . بحث برقراری تهادل حرارتی بین بدن و محیط اطرا یکی از نیازها ی اولیه برا ی تامین راحتی انسان است که ایجاد چنین تهادل به ترکیب عوامل مختلف اقلیمی و فیزیولوژیکی بستگی دارد بنابراین مطالعه اقلیم مهماری هر منطقه می بایست مطابق با شرایط آب و هوایی آن منطقه باشد چراکه طراحی در هر منطقه دارای ویژگی ها ی منحصر به فرد خاص خود می باشد که با در نظر گرفتن مهیارهای زیبایی بصری، با اصول و ویژگی های طبیهی و اکولوژیک بستر خود منطبق است از اینرو؛ در این مقاله با مطالهه اسنادی و پیمایش میدانی سهی در ارائه راهکارهای طراحی اقلیمی در شهر نور جهت توسهه ساختمان های پایدار داشته است و این نتیجه حاصل گردید که شهر نور به واسطه پتانسیل های اقلیمی خاص منطقهخود و محدودیت ها و امکانات بستر طرح میتواند بهترین هماهنگی را با محیط ایجاد کند و شرایط زیستی مناسب را برای ساکنان فراهم آورد تا بافت شهری آن همسو با شرایط اقلیمی و زیست بوم در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری با عملکرد بهتر و موثرتر شکل گیرد.