1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش توان توسعه شهر مبتنی بر تاسیسات زیربنایی شهری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تاسیسات زیربنایی شهری، تونل مشترک تاسیسات شهری، توسعه شهری، طرح های توسعه شهری، سنجش.
سال 1390
پژوهشگران اسدالله دیوسالار ، محمدرضا حق جو ، معصومه حبیبی

چکیده

شهرنشینی و توسعه شهری یکی از پدیده های عمده دوران معاصر است پیشگامان برنامه ریزی شهری با هدف بهبود کیفیت زندگی شهرنشینی بدنبال هدایت توسعه مناسب شهرها و تعیین بهترین گزینه های راهبردی برای توسعه خصوصا در شهرهای بزرگ می باشند جایگاه تاسیسات زیربنایی شهری در توسعه کمی و کیفی شهر تا بدانجاست که برخی از صاحب نظران به دلیل نقش و جایگاه زیرساخت ها در توسعه آن را مترادف با میزان رشد و توسعه شهر بکار می برند بدلیل این جایگاه حیاتی در شهر از آن به شبکه های زیربنایی یا شبکه های حیاتی شهر یاد می شود هدف این پژوهش سنجش توان توسعه شهر مبتنی بر تاسیسات زیربنایی است روش تحقیق از نظر هدف نظری - کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. یافته های تحقیق گویای آن است که به طور کلی توجه به تاسیسات زیربنایی و توان سنجی علیرغم کلیدی بودن جایگاه آن در توسعه شهرها مورد غفلت قرار می گیرد لذا پیشنهادمی شود شهر را همانند یک سیستم درنظر گرفت و در طرح های توسعه شهری توان توسعه شهر را در همه ابعاد خصوصا تاسیسات زیربنایی سنجید.