1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش عوامل زیست محیطی در تعیین مکان بهینه آرامستان منطقه ای در نواحی شهری عملکردی به هم پیوسته نور- رویان- ایزدشهر، استان مازندران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شهرهای عملکردی به پیوسته، منطق فازی، آرامستان منطقه ای، ناحیه شهری به هم پیوسته نور- رویان-ایزدشهر، مازندران، GIS
سال 1390
مجله پژوهشهاي دانش زمين
شناسه DOI
پژوهشگران رضا اسماعیلی ، محمدرضا حق جو ، پرستو خاکپور مقدم

چکیده

تعیین مکان آرامستان با ویژگیهای مناسب و ابعاد کافی یک موضوع زیست محیطی بسیار مهم است. شهرهای عملکردی به پیوسته نور-رویان-ایزدشهر در منطقه ساحلی شهرستان نور در استان مازندران واقع شده اند. ظرفیت کنونی آرامستانها در این ناحیه شهری تقریبا کامل بوده و پاسخگوی نیازهای جدید تا چندسال آینده نبوده و امکان توسعه آنها هم وجود ندارد. هم چنین به علت شرایط زیست محیطی در این منطقه مانند جنگل ها، اراضی کشاورزی تغییرات کاربری اراضی مشکل بوده و با محدودیت همراه می باشد. برای تعیین مکان آرامستان در این ناحیه شهری، ابتدا لایه های اطلاعاتی مورد نیاز مانند رودخانه ها، عمق آبهای زیرزمینی، کاربری اراضی، شیب، جاده ها، فاصله از شهرها و روستاها تهیه شدند. سپس تابع عضویت هر عامل با منطق فازی تعیین شدند و تابع عضویت تعیین شده برای هر لایه در نرم افزار ARC GIS اعمال شدند. بعد از عملیات فازی سازی و روی هم گذاری لایه ها انجام شد. در نهایت بعداز مرتب نمودن نقشه های تهیه شده، مکان مناسب برای آرامستان منطقه ای تعیین گردید. تمامی مناطق بسیار مناسب و مناسب برای احداث آرامستان در کاربری های جنگل و زراعی قرارگرفته اند.