1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
رهیافتی تحلیلی بر شکل شهر و میزان مصرف انرژی حمل و نقل
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
واژه های کلیدی: شکل شهر، پایداری شهری، حمل و نقل پایدار، مصرف انرژی
سال 1398
پژوهشگران زهرا علی مردانی ، ایرج اسدی ، محمدرضا حق جو

چکیده

انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید، در کنار سایر عوامل تولید، نقش پررنگی در حیات اقتصادی کشورها داشته و با توسعه و پیشرفت اقتصادی، اهمیت آن به طور فزاینده ای افزایش یافته است. بدون شک کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی بدون توجه به پایداری شهری، پایداری حمل و نقل شهرها و مصرف انرژی شهری امری بی معنی و بیهوده است. شهرها به عنوان عامل اصلی ناپایداری و برهم زننده تعادل در کره زمین به سبب مصرف بالای انرژی، نیازمند شناخت و تامل هرچه بیشتر هستند. پژوهشگران معتقدند شاخص های شکل شهری نقش بسزایی در استفاده از وسیله نقلیه و به تبع آن، مصرف انرژی دارند. در این میان باتوجه به سهم قابل توجه مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، دستیابی به شناختی از شکل شهر و تاثیر آن بر میزان مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، عوامل کلیدی در جهت کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی پیش روی ما می گذارند. در این مطالعه پس از شناختی کلی از مفاهیم شکل شهر، فشردگی و پراکندگی، مواردی هم چون پایداری شهری، حمل و نقل پایدار و مصرف انرژی در بخش حمل و نقل تشریح شده و تاثیر شکل شهر بر هریک از این موارد بررسی شده است. در انتها نیز در مورد چگونگی تاثیر شکل شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش حمل و نقل بحث و نتیجه گیری شده است.