1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش تاثیرات شکل شهری بر مصرف انرژِی حمل و نقل شهر مشهد
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شکل شهر،مصرف انرژی،مشهد،شاخص های شکل شهر
سال 1398
پژوهشگران زهرا علی مردانی(دانشجو)، محمدرضا حق جو(استاد مشاور)، ایرج اسدی(استاد راهنما)

چکیده

انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید، در کنار سایر عوامل تولید، نقش پررنگی در حیات اقتصادی کشورها داشته و با توسعه و پیشرفت اقتصادی، اهمیت آن به طور فزاینده ای افزایش یافته است. در این میان توجه جهانی به توسعه پایدار، گرمایش جهانی، بحران های زیست محیطی و اهمیت بالای مصرف انرژی، نگرش بسیاری از پژوهش های شهری را به سمت پایداری شهرها و مدیریت مصرف انرژی سوق داده است؛ و همین عامل لزوم توجه به بخش حمل و نقل را، به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده انرژی روشن می سازد. کلان شهرهای ایران به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده های انرژی، بخصوص سوخت های فسیلی در بخش حمل و نقل، نیازمند توجه ویژه در راستای کاهش مصرف انرژی در بخش حمل و نقل هستند. از موثرترین راه ها در جهت کاهش انرژی حمل و نقل بااستناد بر پژوهش های متعدد داخلی و خارجی، شناخت تاثیر شکل شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و برنامه ریزی و طراحی شهرها بر اساس ملاحظه اصول و ایده شهر فشرده یا شهر پایدار است. بدین منظور هدف پژوهش پیش رو تبیین تاثیر شکل شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش حمل و نقل شهر مشهد است. پژوهش حاضر از حیث هدف تبیینی است و از حیث روش جمع اوری داده ها مبتنی ر روش تحلیل داده های ثانوی است. شاخص های شکل شهر در این پژوهش تراکم، اختلاط کاربری، دسترسی و مرکزیت بوده و شاخص مصرف انرژی حمل و نقل، میزان مسافت طی شده توسط اتومبیل در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی همبستگی شاخص های شکل شهر و شاخص مصرف انرژی حمل و نقل، از معادلات رگرسیون خطی و نرم افزار SPSS استفاده شده است و نتایج حاکی از وجود همبستگی میان شاخص های شکل شهر و مصرف انرژی است؛ و بر طبق این نتایج، شاخص های دسترسی بیش ترین تاثیر را در مصرف انرژی حمل و نقل شهر مشهد داشته اند.