1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه‌ریزی فضایی به منظور پیاده‌گستری در شهر نجف، کشور عراق (نمونه موردی پیاده راه محله البراق شهر نجف)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی فضایی، پیاده گستری، نجف، عراق، محله البراق
سال 1401
پژوهشگران حسین العراذی(دانشجو)، نصرت اله گودرزی(استاد مشاور)، نوین تولایی(استاد راهنما)

چکیده

نتایج حاصل از مطالعات و بررسی های صورت گرفته بر روی خیابان امام صادق شهر نجف ، به عنوان عضوی فعال و پویا در شهر که در هر دوره تاریخی با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسای آن زمان دستخوش تحولات کالبدی فراوانی بوده، و متاسفانه روز به روز فرسوده تر، آشفته و ناخواناتر گردیده و این آشفتگی شرایط نامناسابی را جهات درک خیابان و فضای همجوارش فراهم نموده است. خیابان امام صادق به عنوان یاک خیابان شهری، مکان زندگی جمعی شهروندان، بیش از هرچیزی می بایستی سرزنده باشد. از آنجایی که این گونه خیابان ها در هیچ ساعتی از شبانه روز نمی بایست از حضور سرزنده و فعال شهروندان تهی گردد، پس باید در آن یک تنوع کاربری سازنده ایجاد شوند تا در هر زمان و برای همه در دسترس باشد و دامنه وسیعی از حق انتخاب ها در اختیار شهروند قرار دهد . ایجاد تنوع در عین سازگاری عملکردهای خیابان امام صادق به عنوان یک خیابان شهری یک گام اساسی در جهات سرزنده تر نمودن آن است. تنوع عملکردی خیابان هم از حیث انواع و هم از حیث زمان ارائه خدمات به شهروندان و هام از جهت گروه هایمختلف مراجعه کننده قابل بررسی است.