1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
ملاحظات آب در طرحهای توسعه شهر ساری و ارائه پیشنهادات اصلاحی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ملاحظات آب، طرح توسعه، ساری
سال 1400
پژوهشگران سیده سمیرا هاشمی(دانشجو)، نصرت اله گودرزی(استاد مشاور)، نوین تولایی(استاد راهنما)

چکیده

در فصل اول به بیان مساله و ضرورت آن، سوالات و اهداف پژوهش مشخص پرداخته شده است. فصل دوم به بیان مفاهیم هیدرولوژی_آب شناسی، اثرات شهر نشینی بر این حوزه، مرور نظریات و رویکردهای برنامه ریزی آب محور و تجربیات جهانی می‌پردازد. نتایج این بخش منجر به تعیین مولفه‌های هیدرولوژی مورد بررسی در اسناد توسعه شهری گردیده است. بیان نوع و روش پژوهش و فرایند تحلیل اطلاعات در فصل سوم ارائه شده است. فصل چهارم با مروری بر سند تجدید نظر طرح جامع شهر ساری آغاز شده و به تحلیل توصیفی وجود و یا عدم وجود مولفه‌های هیدرولوژی تعیین شده از فصل دوم پرداخته است. در ادامه نتایج حاصل از مصاحبه با نخبگان و متخصصین هر دو رشته به چرایی عدم وجود این مولفه‌ها در این سند پاسخ داده شده است. در نهایت در فصل پنجم به تعیین نتایج نهایی این پژوهش، مروری بر محتوای پژوهش، ارائه مقایسه نتایج با پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه و ارائه راهبردها و پیشنهادات اصلاحی در زمینه ملاحظات آب برای نمونه مورد مطالعه پرداخته شده است.