1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
معرفی شاخصهای پایداری زیست محیطی حمل و نقل
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پایداری، توسعه پایدار، زیست محیطی، حمل و نقل شهری
سال 1399
پژوهشگران مریم فضلی ، فرزین محمودی پاتی ، نصرت اله گودرزی

چکیده

چکیده از مهمترین چالشهای پیش روی کالن شهرها، موضوع حمل و نقل است. اگر بپذیریم کالن شهرها موتور اقتصاد جهانی هستند، شبکه حمل و نقل است که این موتورها را کارآمد نگه میدارد. در مقابل، ناکارآمدی نظام حمل و نقل شهری عوارض جدی محیطی همانند آلودگی هوا و پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی را در پی خواهد داشت و باعث ناکارآمدی عمل کرد شهر میشود. در حالی که سیستم حملونقل ناکارآمد در شهرها پیامدهای منفی در زمینههای اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی دارند، اهمیت بیش از حد بعد اقتصادی در کشورها سبب غفلت در ابعاد دیگر و ایجاد مشکالتی در زمینه زیستمحیطی شده است. از این رو پژوهش کاربردی حاضر با گردآوری کتب، اسناد و مقاالت موجود با روش تحلیل محتوای کیفی به دنبال معرفی شاخصهای پایداری زیستمحیطی حملونقل شهری میباشد که در نتیجه شاخصهای انتشار گازهای گلخانهای، آالیندههای هوا، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی آب، اثرات آمایش زمین، حفاظت از زیستگاهها و کارایی منابع، به عنوان شاخصهای پایداری زیستمحیطی حملونقل شهری از میان نظرات پژوهشگران و متخصص استخراج شده است