1402/12/05
فتانه محمودی

فتانه محمودی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: -
تلفن: 01135302720

مشخصات پژوهش

عنوان
جهان های تأثیرگذار در تکوین اثر هنری: تاریخ جامعه، تاریخ هنر، تاریخ هنرمند
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ناخودآگاه، متن، تاریخ، تکوین
سال 1394
مجله نقد ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران فتانه محمودی ، سعید احمدی

چکیده

اثر خلاقانه محصول تعامل تنگاتنگی است که میان بخش ناخودآگاه و خودآگاه ذهن برقرار میشود. هنرمند بهواسطه دادههای انتزاعی و ذهنی به درک شهودیِ بدیعی از جهان پیرامون میرسد و با یاری ابزارها و اسلوبهای ازپیشآموخته، اثر هنری شکل میگیرد. در این مجال، قصد اصلی نگارندگان رسیدن به الگویی برای نقد تکوینی اثر هنری است. چه ساحتهایی در شکلگیری اثر هنری اثرگذارند؟ هریک از ساحتهای مورد نظر چه مؤلفههای جزئیتری در خود دارد؟ بهدلیل وسعت بحث، نظریه »ناخودآگاه« فروید بهعنوان دیدگاه نظری مقاله انتخاب شده است. یافتههای نظری نشان میدهند فرایند خلق اثر بهدست هنرمند محصول سه تاریخ متفاوتی است که همزمان در ذهن وی اندوخته میشود و با توجه به هریک، امور مقدماتی معینی تکوین مییابد: تاریخ جهان پیرامون مؤلف که ناخودآگاه جمعی و خودآگاه جمعی را شکل میدهد؛ تاریخ هنر که اهمیت خود را در خوانشهای بینامتنی آشکار میکند؛ تاریخ شخصی هنرمند که خودآگاه و ناخودآگاه فردیِ وی را ایجاد کرده و در تکوین »فردی بودنِ« متن هنری نقشی بسزا دارد. نگارندگان مقاله قصد دارند با نگاهی روانکاوانه به نظریاتی که با سه تاریخ یادشده مرتبطاند، مدلی از فرایند تکوین اثر هنری بهدست دهند