1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
نظریه عدم تعادل تلاش-پاداش برای اندازه گیری استرس در بافت تحصیلی: ساخت و رواسازی نسخه دانشجویی پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش (ERIQ-S)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نسخه دانشجویی پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش، اعتبار، روایی
سال 1397
مجله طب کار
شناسه DOI
پژوهشگران منا لرکی ، مجید غفاری ، فرشته باعزت

چکیده

پژوهش حاضر به انطباق مدل ERI با ویژگی های نوع تحصیل در دانشگاه و ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه دانشجویی پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش (ERIQ-S) پرداخته است. نمونه ای شامل سیصد و هفتاد نفر دانشجوی دختر در دامنه سنی 19 تا 35 سال (91/1 ± 37/21) از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از دانشگاه مازندران انتخاب شدند و نسخه دانشجویی پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش (ERIQ-S)، نسخه دانشجویی سیاهه فرسودگی تحصیلی اولدنبرگ (OLBI-S) و مقیاس عدالت آموزشی را تکمیل کردند. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) روی انبار اولیه سوالات، پنج عامل تلاش، عزت، امنیت، ارتقاء و فراتعهد (در مجموع 29 گویه) را برای نسخه دانشجویی ERIQ-S نشان داد که %79/60 واریانس سازه عدم تعادل تلاش-پاداش را تبیین نمود. یافته های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) نشان داد که الگوی ERIQ-S برازش مناسبی با داده ها داشتند. روایی سازه ی ERIQ-S از طریق محاسبه ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس ها و نمره کل آن نیز مورد تأیید قرار گرفت. روایی همگرا و واگرای ERIQ-S از طریق بررسی ضرایب همبستگی نمرات حاصل از آن با نمرات فرسودگی تحصیلی، عدالت آموزشی و بی عدالتی آموزشی در نمونه ای یکصد نفری و جدا از نمونه ی اصلی پژوهش بررسی شد و نتایج، مطابق انتظار و معنی دار بود. همسانی درونی به دست آمده قابل قبول بود (آلفای کرونباخ = 70/0 تا 88/0). اعتبار باز-آزمایی ERIQ-S، 83/0 به دست آمد. در نتیجه می توان گفت ERIQ-S واجد ویژگی های روانسنجی مناسبی است.