1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی بسته آموزشی حل مساله خلاق مبتنی بر رویکرد شناختی بر حل مساله ریاضی، انگیزش ریاضی و نگرش به خلاقیت دانش آموزان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حل مساله ریاضی، نگرش به خلاقیت، انگیزش ریاضی
سال 1397
پژوهشگران فائزه میرزایی(دانشجو)، مجید غفاری(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد راهنما)

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، اثربخشی بسته آموزشی خلاق مبتنی بر رویکرد شناختی بر حل مساله ریاضی، نگرش به خلاقیت و انگیزش ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در مدارس دولتی شهرستان قائم شهر بوده است. به منظور اجرای پژوهش، تعداد40 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی دولتی پسرانه شهرستان قائم شهر به صورت تصادفی و به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفره آزمایش و گواه گمارده شدند. سپس پیش آزمون های حل مساله ریاضی، انگیزش ریاضی و نگرش به خلاقیت روی گروه های آزمایش و گواه اجرا گردید. پس از آن، آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه، با استفاده از بسته آموزشی حل مساله خلاق مبتنی بر دیدگاه شناختی، آموزش دیدند اما آزمودنی های گروه گواه برنامه های متداول خود را در مدرسه دنبال کردند و مداخله ای در مورد آن ها صورت نگرفت. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون اجرا شد. در پایان، داده های به دست آمده، با روش تحلیل کوواریانس یک راهه (آنکوا) و تحلیل واریانس چند متغیره یک راهه (مانووا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که این بسته آموزشی، حل مساله ریاضی و نگرش به خلاقیت دانش آموزان را بهبود بخشید. اما در مورد انگیزش ریاضی تفاوت معناداری در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه ایجاد نگردید. بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش می توان به معلمان و متخصصان یادگیری پیشنهاد داد که با استفاده از راهبردهای این بسته آموزشی، در جهت بهبود حل مساله ریاضی و نگرش به خلاقیت دانش آموزان بکوشند.