1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
بی عدالتی اموزشی و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه ای عدم تعادل تلاش_پاداش
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بی عدالتی آموزشی، عدم تعادل تلاش-پاداش، فرسودگی تحصیلی، دانشجو
سال 1397
پژوهشگران منا لرکی(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، مجید غفاری(استاد راهنما)

چکیده

با توجه به اهمیت فرسودگی تحصیلی در کاهش عملکرد تحصیلی، پیشنهاد و آزمون الگویی چندمتغیری برای روابط بین عوامل پیش بینی کننده آن، حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر الگوی مفهومی رابطه ی بی عدالتی آموزشی، عدم تعادل تلاش-پاداش، فرسودگی تحصیلی آزمون شد. طرح پژوهش حاضر، همبستگی بود. تعداد سیصد و هفتاد نفر دانشجوی دختر در دامنه سنی 19 تا 35 سال (91/1 ± 37/21) از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای درسال تحصیلی 96-95 از خوابگاه های دانشگاه مازندران انتخاب شدند. از همه شرکت کنندگان خواسته شد تا به نسخه دانشجویی پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش(ERIQ-S) ، نسخه دانشجویی سیاهه فرسودگی تحصیلی اولدنبرگ (OLBI-S) ) و مقیاس عدالت آموزشی پاسخ دهند. الگوی پیشنهادی با روش الگوسازی معادلات ساختاری کوواریانس-محور و با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS و نسخه 20 نرم افزار AMOS برازش شد. با استفاده از برآورد حداکثر درست نمایی و روش خودگردان سازی، یافته های حاصل از الگوسازی معادلات ساختاری نشان داد که بی عدالتی آموزشی از طریق نقش واسطه ای عدم تعادل تلاش-پاداش ، تأثیر مثبت و معنی داری برفرسودگی تحصیلی دارد (05/0> p). بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که بی عدالتی آموزشی می تواند از طریق ایجاد ادراک عدم تعادل تلاش –پاداش، فرسودگی تحصیلی را در دانشجویان پیش بینی کند.