1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
واقعیت درمانی؛ سرزندگی تحصیلی؛ اختلال یادگیری خاص
سال 1397
مجله ناتواني هاي يادگيري
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا سلیمانی ، مجید غفاری ، فرشته باعزت

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. طرح این مطالعه، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 95-1396 بود. تعداد 30 نفر دانش آموز از طریق روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارش شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 60 دقیقه ای تحت واقعیت درمانی گروهی قرار گرفت. ابزارهای پژوهش پرسش­نامه مشکلات یادگیری کلورادو، نسخه دوم آزمون هوشی وکسلر برای کودکان و پرسش­نامه سرزندگی تحصیلی بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل واریانس آمیخته و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 انجام شد. یافته ها نشان داد واقعیت درمانی گروهی در افزایش نمرات سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری اثربخش است. دست آوردهای درمانی، در پیگیری 6 هفته ای نیز حفظ شده است (05/0< p). با توجه به تأثیر واقعیت درمانی گروهی بر افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص، این نتایج برای متخصصان و مشاوران مراکز اختلال یادگیری تلویحات کاربردی دارد.