1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی بطالت سایبری بر اساس نیازهای روان شناختی با میانجی گری وجدانی بودن و جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
بطالت سایبری، نیازهای روانشناختی، وجدانی بودن، جهت گیری هدف تبحری
سال 1395
پژوهشگران فرشته باعزت

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی بطالت سایبری از طریق نیازهای روانشناختی با میانجیگری عامل شخصیتی وجدانی بودن و جهت گیری هدف می باشد. روش این پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه اماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده علوم انسانی مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1394-1395 می باشد. به دین منظور نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری نسبی طبقه انجام گردیده و داده های مربوط به 321 نفر در نمونه نهایی مورد استفاده قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بطالت سایبری (ون دورن، 2008) بعد وجدانی بودن از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (گلدبرگ، 1992) مقیاس جهت گیری هدف تبحری (میدگلی و همکاران، 1998) و پرسشنامه نیازهای روانشناختی ویلیام گلاسر (برنز و همکاران، 2006) استفاده گردید. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری نرم افزار AMOS-22 مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، متغیرهای نیاز به بقا و نیاز به تعلق، با میانجیگری متغیرهای جهت گیری هدف تبحری و وجدانی بودن قابلیت پیش بینی بطالت سایبری را دارند. ضمن آن که، نیاز به سرگرمی، جهت گیری هدف تبحری و وجدانی بودن می توانند بطالت سایبری را به صورت مستقیم و معنادار پیش بینی کنند.