1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی روشهای بازتوانی شناختی بر بهبود ابعاد توجه و کارآمدی خواندن دانش آموزان نارساخوان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازتوانی شناختی، توجه، کارآمدی خواندن، نارساخوان
سال 1396
پژوهشگران ندا صفری(دانشجو)، مجید غفاری(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد راهنما)

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، اثربخشی روشهای بازتوانی شناختی بر بهبود ابعاد توجه و کارآمدیخواندن دانشآموزان نارساخوان بود. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون و گروه کنترل بوده و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95 - 96 بوده است. در این پژوهش برای نمونه گیری و انتخاب آزمودنیها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. ابتدا تعداد 60 نفر دانشآموزان مشکوک به نارسا خوانی از طریق چک لیست نارساخوانی انتخاب می شوند. بعد از اجرای آزمونهای تشخیصی ) آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون تشخیصی نارساخوانی( 45 دانشآموز نارساخوان به طور تصادفی در گروه های آزمایشی و گروه کنترل گمارده شدند. به منظور گردآوری دادهها از آزمون استروپ ) سنجش توجه انتخابی(، آزمون مجموعه کارتهای ویسکانسین ) سنجش توجه انتقالی( و آزمون عملکرد مداوم ) سنجش توجه پایدار( استفاده گردید.