1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
ویژگی های روانسنجی نسخه دانشجویی سیاهه فرسودگی تحصیلی اولدنبرگ در نمونه ای از دانشجویان ایرانی: یک مفهوم سازی نوین برای اندازه گیری فرسودگی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نسخه دانشجویی سیاهه فرسودگی اولدنبرگ، اعتبار، روایی
سال 1396
پژوهشگران منا لرکی ، مجید غفاری ، فرشته باعزت

چکیده

علیرغم این واقعیت که مطالعات بسیاری در مورد فرسودگی دانش آموزان و دانشجویان صورت گرفته است، توجه بسیار محدودی به اندازه گیری این سازه شده و بسیاری از پژوهشگران انتقادهایی اساسی به ابزارهای معرفی شده برای اندازه گیری این سازه وارد دانستهاند. هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخهی فارسی سیاهه فرسودگی اولدنبرگ به عنوان ابزاری برای اندازه گیری فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود. نمونه ای شامل 370 نفر دانشجوی دختر در دامنه سنی 19 تا 35 سال از خوابگاه های دانشگاه مازندران انتخاب شدند و فرم مشخصات دموگرافیک، نسخه دانشجویی سیاهه فرسودگی اولدنبرگ و مقیاس عدالت آموزشی را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی ) CFA (، الگوی دو عاملی نسخه فارسی سیاهه را تأیید کرد. روایی سازهی سیاهه از طریق محاسبه ضرایب همبستگی بین زیر مقیاسها و نمره کل آن نیز مورد تأیید قرار گرفت. روایی همگرا و واگرا از طریق بررسی ضرایب همبستگی نمرات فرسودگی تحصیلی با نمرات عدالت آموزشی، بی عدالتی آموزشی و عملکرد تحصیلی در نمونه ای یک صد نفری و جدا از نمونهی اصلی پژوهش بررسی شد و نتایج، مطابق انتظار و معنی دار بود. اعتبار باز آزمایی سیاهه فرسودگی تحصیلی اولدنبرگ بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون 80 / 0 محاسبه شد. در نتیجه میتوان گفت نسخه فارسی سیاهه فرسودگی تحصیلی اولدنبرگ واجد ویژگیهای روانسنجی مناسبی است.