1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی فعالیت های یک پارچگی حسی بر مشکلات عملکرد عصب روان شناختی مبتلایان به اختلال های یادگیری خاص
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حواس عمقی اختلال یادگیری خاص عمومی
سال 1398
مجله کومش- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
شناسه DOI
پژوهشگران مجتبی ابراهیمی فرد ، فرشته باعزت ، فاطمه دانایی فرد

چکیده

هدف: اختلال های یادگیری خاص، یکی از شایع ترین اختلال های دوران کودکی است که استفاده از روش موثر در بهبود مشکلات آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است لذا در پژوهش حاضر اثر یک پارچگی حسی با تاکید بر حواس عمقی و دهلیزی به عنوان یک روش درمانی بر بهبود مشکلات عملکرد عصب روان شناختی این اختلال مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و گواه بود. از بین دانش آموزان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال های یادگیری خاص مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-95 در شهر سمنان، پس از اجرای آزمون تشخیصی مشکلات یادگیری ویلکات و همکاران (CLDQ)، 30 دانش آموز مبتلا به اختلال های یادگیری خاص به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش هفته ای دو بار و طی 12 جلسه دو ساعته، مداخله یک پارچگی حسی را دریافت و گروه گواه روش درمانی را دریافت نکردند. مشکلات عملکرد عصب روان شناختی با استفاده از آزمون عصب روان شناختی کانرز ارزیابی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در عملکرد عصب روان شناختی در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود داشت