1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی راهبردهای خود نظ مدهی بر کاهش خطاهای املایی دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خطاهای املا، راهبردهای خودنظ مدهی، اختلال نوشتن، دانش آموزان ابتدایی.
سال 1388
مجله پژوهش در حيطه كودكان استثنايي
شناسه DOI
پژوهشگران فرشته باعزت ، راضیه ایزدی فرد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی راهبردهای خودنظم دهی بر کاهش خطاهای املایی دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن در پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران صورت گرف ت . روش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران بودند که اختلال نوشتن داشتند . به منظور انجام این پژوهش، تعداد 20 دانش آموز دارای اختلال نوشتن، پس از اجرای آزمونهای تشخیصی (آزمون هوشی وکسلر کودکان و آزمون اختلال نوشتن ) به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، به طور تصادفی انتخاب شدند؛ سپس با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، تحت آموزش راهبردهای خودنظم دهی قرار گرفتند، اما گروه کنترل، هیچ مداخله ای دریافت نکرد . داده های به دست آمده، با استفاده از روش آماری کوواریانس، تجزیه و تحلیل ش د . یافته ها : نتایج به دست آمده نشان می دهند که عملکرد نوشتن آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، به طور معناداری بهبود یافته است . نتیجه گیری: لذا می توان نتیجه گرفت که اولاً راهبردهای خودنظم دهی سبب کاهش خطاهای املای دانش آموزان دارای اختلال نوشتن شده است؛ ثانیا کاربرد این راهبرد موجب پایداری آموخته ها (پس از گذشت 3 ماه ) در این گروه از کودکان شد . بر مبنای نتایج این پژوهش، می توان به مربیان اختلالهای یادگیری، مشاوران و روان شناسان پیشنهاد کرد که با استفاده از این راهبردها برای بهبود عملکرد نوشتن دان شآموزان دارای اختلال نوشتن بکوشند.