1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر بسته آموزشی - شناختی دانشگاه یوتا بر ابعاد توجه پایدار، انتخابی، و انتقالی کودکان خردسال
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بسته آموزشی دانشگاه یوتا، ابعاد توجه، کودکان خردسال
سال 1397
مجله سلامت روان کودک
شناسه DOI
پژوهشگران فرشته باعزت ، نرگس نوری زاده

چکیده

زمینه و هدف: یکی از شروط اساسی یادگیری، توجه کرن است و کودک پیش از آنکه فرایند یادگیری را آغاز کند، باید بر تکلیف توجه کند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضرر، بررسی تأثیر بسته آموزشی- شناختی دانشگاه یوتا بر ابعاد توجه پایدار، انتخابی، و انتقالی کودکان خردسال بود. روش: روش این پژوهش از نوع نیمهآزمایشری با گروه گواه بود. نمونه مورد مطالعه شرام 22 کودک 2 تا 8 سال از مهدکودکهای شرهرسرتان بابلسر در سال 7338 بود که به روش نمونهگیری در دسترس و بر حسب شرایط ورود به پژوهش انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شردند. قب از آموزش پیشآزمونهای ویسرکانسرین )گرانت و برگ، 7325 (، اسرترو )ریدلی استرو ، 7338 ( و عملکرد مداوم )رازولد، 7389 ( بر روی هر دو گروه به طور همزمان اجرا شد، سپس آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت 28 جلسرره 28 دقیقهای، روشهای آموزش شررناختی را دریافت کردند، اما گروه گواه هیچ گونه مداخلهای را دریافت نکرد. در نهایت هر دو گروه در مرحله پسآزمون نیز مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. یافتهها: نترای حالررر ازت لی کواریانس چندمتغیری نشررران داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در ابعاد توجه انتخابی و انتقالی در سطح >8/ تفاوت معناداری وجود دارد ) 88 p .) نتیجهگیری: با توجه به اینکه توجه و ابعاد آن به عنوان یکی از مهارتهای شرناختی اسراسری هسرتند بنابراین بر اسراس نتای پژوهش حاضرر، بسرته آموزشری– شرناختی دانشرگاه یوتا با در نظر گرفتن آموزش مهارتهای شرناختی موجب افزایش توان توجه در کودکان خردسال شده است.