1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر درجات مختلف نارساخوانی بر استرس والدینی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
: استرس والدینی، قلمرو کودک، قلمرو والدین، نارساخوان
سال 1391
مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی
شناسه DOI
پژوهشگران فریدون یاریاری ، فرشته باعزت ، احمد احمدی قوزلوجه

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر درجات مختلف نارساخوانی بر استرس والدینی در مادران دارای کودک نارساخوان بود. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع پسرویدادی است. جامعه آماری آن، مادران دارای کودک نارساخوان مراجعه کننده به مرکز اختلالات ویژه یادگیری دانشگاه شهید بهشتی و مرکز خدمات روانشناختی توحید بود که از بین آنها 72 نفر با روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند. دادهها از طریق آزمون اختلال خواندن و شاخص تنیدگی گردآوری شدند و سپس از طریق آزمونهای تحلیل (PSI ) والدینی واریانس یکراهه، تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافتهها: نتایج حاصل نشان داد که میزان استرس والدینی کلی و در هر دو قلمرو آن، در مادران دارای کودک نارساخوان، بالاتر از نمره برش است. نتیجه گیری: استرس والدینی کلی در بین مادران دارای کودک نارساخوان با سطوح خفیف، متوسط و شدید، تفاوت معناداری داشت؛ استرس والدینی در قلمرو کودک در بین مادران دارای کودک نارساخوان با سطوح خفیف، متوسط و شدید، تفاوت معناداری داشت؛ استرس والدینی در قلمرو والدین در بین مادران دارای کودک نارساخوان خفیف با متوسط و شدید، تفاوت معناداری داشت، اما تفاوت بین استرس والدینی در قلمرو والدین در مادران دارای کودک نارساخوان متوسط با شدید معنادار نبود.