1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
بینی بطالت سایبری بر اساس نیازهای روانشناختی با میانجیگری وجدانی بودن و جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بطالت سایبری، نیازهای روانشناختی، وجدانی بودن ، جهت گیری هدف تبحری
سال 1395
پژوهشگران فرشته باعزت ، حامد سرهنگ پور ، نرگس نوری زاده ، مهدی اکبری

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی بطالت سایبری از طریق نیازهای روانشناختی با میانجیگری عامل شخصیتی وجدانی بودن و جهت گیری هدف می باشد. روش این پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده علوم انسانی مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1394-1395 می باشد. بدین منظور تعداد 400 نفر با استفاده از روش نمونه گیری نسبی طبقه ای انتخاب گردیدند و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بطالت سایبری (ون دورن، 2008) بعد وجدانی بودن از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (جان و سیرواستاوا، 1999) مقیاس جهت گیری هدف تبحری(میدگلی و همکاران، 1998) و پرسشنامه نیازهای روانشناختی ویلیام گلاسر (.....) استفاده گردید. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری نرم افزار AMOS-22 مورد تحلیل قرار می گیرند. با توجه به نتایج به دست آمده، متغیرهای نیاز به حیات و نیاز به عشق، پیش بینی کننده معنادار جهت گیری هدف تبحری، وجدانی بودن و بطالت سایبری هستند. ضمن آنکه، نیاز به سرگرمی، جهت گیری هدف تبحری و وجدانی بودن می توانند بطالت سایبری را به صورت معناداری پیش بینی کنند