1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
سواد اطلاعاتی و انگیزش پیشرفت در دانشجویان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سواد اطلاعاتی؛ انگیزش پیشرفت ؛ دانشجویان
سال 1394
پژوهشگران ملیحه محمدی ، مهشاد معتقدی فر ، فرشته باعزت

چکیده

سواد اطلاعاتی مبنای یادگیری مادام العمر و مهارتی پایه برای یادگیری موثر در آموزش عالی را تشکیل می دهد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی انگیزش پیشرفت دانشجویان براساس سواد اطلاعاتی بود. بدین منظور 40 دانشجو از میان دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران به روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگزینی انتخاب شدند و پرسشنامه سواد اطلاعاتی و پرسشنامه انگیزش پیشرفت را تکمیل کردند. نتایج نشان داد بین سواد اطلاعاتی و انگیزش پیشرفت همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر وجود قابلیت پیش بینی انگیزش پیشرفت از طریق سواد اطلاعاتی بود. سواد اطلاعاتی تنها یک مهارت نیست بلکه یک روند فکری است . لذا پژوهش حاضر پیشنهاداتی برای تاثیر بیشتر در جامعه و آموزش سواد اطلاعاتی به دانشجویان است.