1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
رفتار شهروندی سازمانی و هوش اخلاقی در معلمان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رفتار شهروندی سازمانی، هوش اخلاقی، آموزش و پرورش، معلم
سال 1394
پژوهشگران سهیل رحیمی ، فرشته باعزت

چکیده

تحقق اهداف سازمانی آموزش و پرورش به دست معلمان است و بی توجهی به بهداشت روانی معلمان تاثیر مستقیم بر آموزش دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و هوش اخلاقی در معلمان بود. جامعه آماری 820 نفر از معلمان شهرستان بابل بود که تعداد 262 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنتامه های هوش اخلاقی و رفتار سازمانی را تکمیل کردند . یافتها نشان داد بین مولفه های رفتار شهروندی سازمانی و هوش اخلاقی رابطه معناداری وجود دارد. مولفه وجدان کاری بیشترین توانایی را در پیش بینی هوش اخلاقی داشت. بنابراین شناخت رفتار شهروندی سازمانی و توجه به اصول اخلاقی معلمان آموزش و پرورش مهم است.