1403/03/24
فرزین محمودی پاتی

فرزین محمودی پاتی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09123169841

مشخصات پژوهش

عنوان
اولویت بندی سیاست های مشارکتی در بازآفرینی شهری با تاکید بر احتمال وقوع ناسازگاری میان بهره وران .مطالعه موردی ؛برنامه بازآفرینی بافت قدیم آمل
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی ریسک، سیاس تهای مشارکتی، ناسازگاری، بازآفرینی شهری،FMEA
سال 1394
مجله مطالعات شهري
شناسه DOI
پژوهشگران سجاد فلاح زاده ، فرزین محمودی پاتی

چکیده

یکی از دلایل اصلی شکست برنام ههای بازآفرینی شهری، ناسازگار یهایی است که بر سر منافع، میان بهر هوران کلیدی مختلف در راستای اجرای سیاس تهای مشارکت محور آن رخ م یدهد. از پیامدهای این وقوع ناسازگاری م یتواند به تأخیر افتادن جدول زما نبندی اجرا، افزایش هزین هها و کاهش کارایی و مطلوبیت باشد که در نتیجه برنامه از دستیابی به اهداف خود باز خواهد ماند. برنامه بازآفرینی بافت قدیم آمل نیز از این امر مستثنی نبوده و سیاس تهای آن به علت دارا بودن ماهیت مشاجر های از خطر شکست برخوردارند. در همین راستا مقاله حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن ) FMEA ( و ترکیب آن با روش رتب هبندی VIKOR تحت محیط فازی، در قالب یک فرآیند پیشنهادی به ارزیابی و رتب هبندی پنج سیاست مشارکتی از برنامه یاد شده بر اساس میزان ریسک وقوع ناسازگاری و شکست آنها بپردازد. روش تحقیق مقاله مبتنی بر تحلیل و ارزیابی بوده و رو ششناسی آن از نقطه نظر مدیریت پروژه به ویژه در زمینه ناسازگاری با عنوان روش مدیریت ریسک مطرح است. روش نمون هگیری نیز به روش هدفمند و غیرتصادفی م یباشد. یافت ههای مقاله در برنامه بازآفرینی شهر آمل نشان م یدهد که سیاست سوم یعنی اقدام به تملک اراضی مجاور خیابان 30 متری )طبرسی( به دلیل دارا بودن پیچیدگ یها و کشمک شها در زمین ههای مالی، قانونی و اجتماعی_فرهنگی با بیشترین ریسک ناسازگاری میان بهر هوران مواجه بوده و نیازمند بازنگری و در نظر گرفتن تمهیدات ویژه به هنگام اجراست.