1403/03/24
فرزین محمودی پاتی

فرزین محمودی پاتی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09123169841

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه مولفه های تأثیرگذار بر میزان تعاملات اجتماعی در محلات پرتراکم
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تعاملات اجتماعی، ادراک محیطی، ساختار فرهنگی و اجتماعی- سیاسی و ساختار کالبدی فضا ، محله اسپه کلا(شهر آمل).
سال 1397
مجله جغرافيا و برنامه ريزي
شناسه DOI
پژوهشگران فرزین محمودی پاتی ، زهره بلوری

چکیده

رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکل گیری مقیاس های جدیدی از رشد شهری در طی چند سال اخیر موجب شده که شهر و شهرسازی معاصر با چالش نوینی مواجه گردد بطوریکه مطالعات در حوزه های اجتماعی در سال های اخیر اهمیت به سزایی یافته است. مسئله ای را که این پژوهش در پی آن است، بررسی رابطه مولفه های تاثیرگذار در میزان تعاملات اجتماعی می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است و از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی، ساکنین محله اسپه کلا (شهر آمل) با 1773 خانوار می باشد که از این میان 375 خانوار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پایایی مقیاس اصلی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ 849/0 به دست آمد و تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق معادلات ساختاری برای ارزیابی علی و بررسی پایایی و روایی مدل انجام گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که مولفه های ساختار کالبدی فضا و ادراک محیطی و میزان تعاملات اجتماعی با هم رابطه دارند علاوه بر روابط فوق، رابطه ساختار اجتماعی – فرهنگی و سیاسی و ساختار کالبدی فضا با میزان تعاملات اجتماعی با میانجی گری ادراک محیطی تایید گردید.