1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
شاخص های طراحی داخلی تعامل گرا در فضاهای اجتماعی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
طراحی تعامل گرا، طراحی داخلی، فست فود، فضای اجتماعی
سال 1394
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

بی شک طراحی داخلی به عنوان بستری سودمند جهت ارتباط دو سویه انسان با محیط پیرامون خود، هدفمندی و غایتمندی موثری در جهت تعریف زندگی شخصی و کیفیت آن دارا می باشد. این هدفمندی از یک سو در جهت ارتباط سالم و رشد یابنده انسان در تقابل با اشیاء و المان ها در محیطی تعریف شده می باشد و از سویی دیگر بازگو کننده ی نحوه ارتباط و تاثیر اشیاء، فرم ها و داده های محیط در جهت خوشایندی و تعامل موثر انسان با فضاست. این مقاله با هدف بررسی شاخص های قابل استناد در طراحی تعاملی1 که در فرآیند طراحی داخلی نیز به کار گرفته می شود؛ سعی در معرفی چالش های ارتباط انسان با اشیاء و محیط داخلی در فضاهای عمومی و اجتماعی و پیشنهاد راهکارهای موثر با رویکرد تعامل گرا دارد. این مطالعه در قالب تحلیل عوامل تاثیر گذار بر این نوع فرآیند در نمونه هایی از فضاهای اجتماعی زندگی شهری در فضاهای عرضه فست فود در شهرستان بابل بوده که بعنوان نمونه موردی معرفی گردیده اند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که در طراحی داخلی فضای اجتماعی، هرجا که پارامترهای طراحی تعاملی در فرآیند طراحی به کار گرفته شوند، نقش شاخص های موثر در طراحی داخلی برای تعریف فضای اجتماعی، مشخص تر و بازدهی فضا افزایش خواهد یافت.