1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
سهم پایداری زیست محیطی محصولات در طراحی فضاهای معماری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تعامل، طراحی پایدار، طراحی محصول، معماری
سال 1394
پژوهشگران فروغ عموئیان ، سحر مسکریان امیری ، شهریار گرشاسبی

چکیده

در عصر حاضر آن چه که به عنوان چالش پایداری در حوزه های مختلف طراحی مطرح می گردد، تعامل مناسب و به هنگام رویکرد پایداری با حفظ شاخص های موثر بر آن با انسان و فضای پیرامون وی می باشد. این مقاله با هدف بررسی نسبت تاثیرگذاری محصولات طراحی شده در تعامل با انسان و فضا، به میزان و چگونگی این تاثیر می پردازد. از آن جایی که فضاهای معماری، با اشیای پرکننده آن معنا یافته و شکل نهایی آن بر پایه اسلوب فرم پردازی و انتخابی صحیح، تعریف می گردند؛ نگارندگان را بر آن داشت تا به بازتعریف رویکرد طراحی پایدار در یک تعامل دو جانبه بین محصولات و محیط پرداخته و شاخص های مشترک در این تعامل را مشخص نمایند. روش تحقیق در این مقاله تطبیقی- تحلیلی بوده و نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مطالعات طراحی پایدار در تعامل بین انسان، طراحی محصولات و معماری، یک نگاه میان رشته ای را می طلبد تا میزان سهم محصولات پایدار را در حفظ و هویت بخشی به فضای معماری مشخص نماید.