1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تناسبات بیومیمتیک در شکل گیری فرم مبلمان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیومیمتیک، بیونیک، طراحی پایدار، فرم، مبلمان
سال 1395
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

روند شکل گیری و چگونگی فرم پردازی محصولات، اعم از پر کننده فضای شهری و یا به صورت شیء، همواره تحت تأثیر عوامل متعددی تعریف می گردد. این روند از یک سو، در بر گیرنده تعاملات متدولوژی علوم مرتبط با یکدیگر بوده و از سویی قائل به ماهیتی مستقل در حیطه فرم، از دید طراحی صنعتی می باشد. این مقاله با هدف بررسی سهم شاخص های طراحی بیونیک در روند شکل گیری مبلمان و مبلمان شهری، نگاهی بینا رشته ای را دنبال می نماید و تلاش دارد تا قالب این شکل گیری را در رویکرد بیومیمتیک تحلیل نموده و نتیجه را در فرم های طراحی شده، به صورتی سیستماتیک تبیین نماید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بخشی کتابخانه ای می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که فرم های اصلی و غالب در طراحی ملهم از طبیعت می توانند در عناصر فرمی، مکانیزم و فرآیند، تبلور عینی داشته، در گشتالت نهایی موثر باشند و تعامل موثر و سازنده ای میان مخاطب و محیط پایدار ایجاد نمایند.