1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
شاخص های موثر در طراحی بسته بندی طبیعت الگو در صنایع دستی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بسته بندی، صنایع دستی، طبیعت الگو، طراحی
سال 1394
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

چالشی که امروزه در نحوه عرضه صنایع دستی وجود دارد، یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین مسائل بر چگونگی تعامل رو به رشد و سازنده ی تجاری سازی این هنر-صنعت با مصرف کنندگان آن در بازار است. صنایع دستی که در قالب مولفه های تزیینی یا تزیینی-کابردی ساخته و ارائه می شوند، از آثار هنری محسوب می گردند که دارای ارزش فرهنگی بوده و امروزه در معرفی هویت خود، نوعی رسانه نیز محسوب می شوند. نحوه عرضه محصولات صنایع دستی در کشورهای در حال توسعه که مصرف کننده خدمات تکنولوژی روز نیز می باشند و تحت تاثیر پیامدهای سری سازی و استفاده از متریال های جدید قرار دارند، با بی اقبالی از سوی صاحبان صنایع و بازار روبرو شده و نیازمند طرح راهکارهایی جهت یافتن جایگاه معتبر و درخور می باشند. این مطالعه با هدف تمرکز بر طراحی طبیعت الگو، بازتعریفی از شاخص های موثر در طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی دارد. در پژوهش پیش رو، مولفه های موثر در طراحی طبیعت الگو مورد بررسی قرار گرفته و محورهای مشترک آن با بسته بندی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی با رویکرد طبیعت الگو، هرجا که تعامل مناسب و همگونی بین محصول و بسته بندی صورت گیرد؛ ارتباط موثر بین مخاطب و بازاریابی محصول، به خوبی شکل خواهد گرفت. روش مطالعه در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و سعی شده است در تحلیل روند طراحی بسته بندی، نگاهی نظام مند و سیستماتیک به مولفه های طراحی طبیعت الگو و همراستا با آثار صنایع دستی دنبال گردد.