1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل الگوهای ورونوی در ساختار فرم بیوآبجکت ها در طراحی صنعتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیوآبجکت، تعامل، ساختار هندسی، شبکه، طراحی، فرم
سال 1395
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

ساختار محصولات در طراحی های سیستماتیک، تحت تأثیر عوامل متعددی تعریف و تعیین می گردند. در این راستا فرم ها جایگزین تصورات ذهنی کاربران و تعامل آن ها با محصول طراحی شده می باشند. از طرفی الگوهای مورد استفاده در تبیین ساختار فرمی محصولات ملهم از طبیعت، به عنوان رویکردی نوین در تبلور عینی فرم های کاربردی در عرصه طراحی محصول، به صورت بیوآبجکت در فرآیند طراحی معرفی می گردند. این مقاله با هدف تحلیل ساختاری و فرم پردازی یکی از الگوهای هندسی طبیعت، سعی در بازتعریف روند ایده پردازی و خلق سیستماتیک بیوآبجکت ها در حوزه طراحی صنعتی دارد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است و نمونه های ارائه شده ، از داده های کتابخانه ای می باشند. نتایج حاصل از این تحقیق به نقش الگوهای ورونوی و شبکه ای فراکتال در فرم پردازی و شکل دهی به اشیاء می پردازد و نشان می دهد که علاوه بر پارامترهای اصلی در طراحی صنعتی، استفاده از هندسه طبیعت چه سهمی در کاربری و تعامل موثر با استفاده گر محصول دارد.