1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
نسبت بیومیمیکری در فرم و عملکرد اشیای منطقه مارلیک
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بیومیمیکری، فرم، عملکرد، مارلیک
سال 1397
مجله پژوهش هنر
شناسه DOI
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

این پژوهش به بررسی فرم دهی و شکل گیری اشیای باستانی می پردازد که اگر چه از ظاهر و عملکردی متفاوت برخوردارند، اما به نظر می رسد ریشه های مشترکی در تعیین الگوی طراحی و شکل دهی به آنان نقش داشته است. الگوی بررسی شده در این مقاله، نقش بیومیمیکری در تعیین فرم و عملکرد این اشیاء می باشد که با نگاهی به طراحی از طریق دانش امروز ملهم از طبیعت صورت گرفته است. میزان سهم برخورداری از چکیده نگاری طبیعی و فن شناسی شکل گیری فرم اشیاء باستانی در نمونه های مطالعاتی از طریق الگوهای طبیعت؛ از سوالات این پژوهش می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی کمی و کیفی الگوهای طبیعی بکار رفته در فرم اشیاء مکشوفه در منطقه مارلیک می باشد که به شهادت تیم باستانشناسان و محققان، با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، سهم قابل توجهی در ایده پردازی هنرمند- دست ساز داشته است. در همین راستا و به جهت بررسی این ادعا، نگارنده با نگاهی بین رشته ای، و با مطالعه فرآیند الگوبرداری از طبیعت در حوزه بیومیمیکری، سهم شکل گیری اشیاء را در این حوزه مشخص نموده و با نمونه های مطالعاتی، مقایسه نموده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- تطبیقی و با استناد به نمونه های موجود در مطالعات کتابخانه ای می باشد. نتایج حاصل از پژوهش، مقایسه نحوه شکل گیری فرم اشیاء را با شاخص های بیومیمیکری نشان می دهد و این موضوع که چگونگی ارتباط با الگوهای طبیعت در هر دسته از اشیاء چه تعاملی با نوع عملکرد و کاربرد و در نهایت فرم شییء می تواند داشته باشد و در این میان عوامل تعیین کننده فرم نهایی اشیاء چگونه تأثیر گذار می شوند.