1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی فرم و عملکرد ظروف آیینی و نمادین ایران با تأکید بر ریتون ها
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ریتون، ظروف آیینی، عملکرد، فرم، محتوا
سال 1398
مجله مطالعات عالي هنر
شناسه DOI
پژوهشگران فروغ عموئیان ، حسن بلخاری قهی

چکیده

دورههای مختلف تاریخی و پیشاتاریخی همواره دربرگیرنده سیر تحول و تطور دستساختههای برش بوده است. آنچه در پژوهش پیش رو مورد بررسی قرار میگیرد مطالعه ظروفی در مجموعه اشیای مکشوفه در قالب ظروف و مرشبههای آیینی و منادین، در دوران تاریخی ساخته شده و مورد کاربرد در مراسم مذهبی و ترشیفات قرار گرفته است. این تحقیق تالش دارد تا با بررسی منونه ظروف آیینی و منادین که از الگوهای متنوع و در عین حال مشابه فرم و عملکرد برخوردار هستند، به اشرتاکاتی در پردازش فرم و علکرد بپردازد و با تحلیل و گونهشناسی منونههای ریتون در چند بازه تاریخی، مولفههای موثر در اشرتاکات یا افرتاقات فرم و عملکرد را با ظروف آیینی مورد سنجش قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در انتخاب منونهها سعی شده است از اسناد کتابخانهای و تحقیقات میدانی استفاده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که خاستگاههای آیینی، اسطورهای و طبیعت هر کدام به نحوی در پردازش فرم و رشایط استفاده از ظروف، مرشبهها و باورهای اعتقادی در پردازش نوع عملکرد و کاربری اشیاء آیینی و ریتونها موثرند.