1403/03/25
فروغ عموئیان

فروغ عموئیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 01132338382

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد و تحلیل نگاه کانستراکتیویستی در آثار هنری آوانگارد روسیه مطالعۀ موردی: آثار الکساندر رودچنکو
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کانستراکتیویسم، هنر آوانگارد روسیه، رودچنکو، نقد سرمایه داری
سال 1399
مجله مطالعات عالي هنر
شناسه DOI
پژوهشگران فروغ عموئیان

چکیده

تاریخ علم، تکنولوژی و هرن آوانگارد روسیۀ قرن بیستم، به تجارب سیاسی پیوند خورده است. انقالب صنعتی یکی از عنارص مهم در شکلگیری هرن مدرن است. هرنمندان آوانگارد در حیطۀ هرن و اجتامع، انقالبی عمل میکردند و همراستا با ایدئولوژی انقالب بودند. در این بین، جنبشهای همسو با زیر پاگذاشنت قوانین کالسیک و سنتی گذشته، به نقد وضع موجود میپرداختند. از طرفی، جریانهای ادبی و هرنی، رسدمدار اعرتاضهای مدنی و ایدئولوژیستی شدند و در قالب تحوالت فرمی و محتوایی، به جنبشهایی نظیر کانسرتاکتیویسم دامن زدند. اعرتاض به ساختار رسمایهداری که پیامدی جز تکریم نظام طبقاتی و باارزششمردن هرن ارشافی نداشت، به بازتعریف ارزشهای ناب عنارص تجسمی و حذف هجمههای جامعۀ مرصفی و دارایی در آثار هرنی پرداخت. این پژوهش به شیوۀ توصیفی- تحلیلی انجام شده و از لحاظ هدف، بنیادی است. مسئلۀ مورد پژوهش، تحلیل دارایی و تبلور آن در سبک ساختگرایی در آثار هرنمندان آوانگارد روس بهویژه الکساندر رودچنکو است. نتایج نشان میدهد که از مجموع تحلیلهای چند اثر از هرنمند بهوسیله متغیرهای طراحی به سبک کانسرتاکتیویسم، میتوان به چند عامل برتر که فراوانی بیشرتی در آثار رودچنکو داشتند اشاره منود و به میزان نزدیکی آثار وی با مولفههای تعیینکنندۀ ساختارگرا مانند سودمندی، هندسۀ فرم و نظم منطقی، سادگی در اجرای نهایی، تولید انبوه صنعتی، خلوص مواد و نفی رسمایهداری دست یافت.