1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر پیش درمانی تمرین استقامتی بر عوامل نوروژنیک و آنتی نوروژنیک در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر به دنبال ایسکمی ریپرفیوژن مغزی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین استقامتی حفاظتی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز ( BDNF ) تیروزین کیناز B (TrkB) proBDNF p75 ایسکمی
سال 1399
مجله مجله علوم پزشکی خراسان شمالی
شناسه DOI
پژوهشگران محمدرضا جلیلوند ، ضیاء فلاح محمدی ، علی یعقوبی

چکیده

مقدمه: اتصال فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز ) BDNF ( بالغ با گیرنده تیروزین کیناز B (TrkB) به بقای سلولی منجر میشود، در حالی که اتصال proBDNF به گیرنده p75 به مرگ سلولی منتهی میگردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر حفاظتی تمرین استفامتی بر BDNF ، TrkB ، proBDNF و p75 در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر به دنبال ایسکمی ریپرفیوژن مغزی بود. روش کار: 40 سر موش صحرایی نر )با سن 12 هفته و میانگین وزنی 98 / 16 ± 56 / 236 گرم(، در 4 گروه سالم کنترل، سالم تمرین، ایسکمی کنترل و ایسکمی تمرین قرار گرفتند. گروههای تمرین )سالم و ایسکمی( با سرعت 30 متر در دقیقه به مدت 30 دقیقه در هر جلسه و 5 روز در هفته و به مدت 8 هفته روی نوار گردان تمرین کردند. سپس در گروههای ایسکمی، شریان کاروتید با استفاده از گیرههای میکروسرجری به مدت 45 دقیقه مسدود شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سطح BDNF هیپوکامپ در گروه ایسکمی کنترل نسبت به گروه سالم کنترل به طور معناداری پایینتر بود ) 001 / 0 = P(. همچنین سطح BDNF هیپوکامپ در گروه ایسکمی تمرین نسبت به ایسکمی کنترل به طور معنادار بالاتر بود ( 002 / 0 = P(. از طرفی سطح TrkB هیپوکامپ در گروه ایسکمی کنترل نسبت به گروه سالم کنترل به طور معناداری پایینتر بود ( 026 / 0 = P ( ولی با وجود افزایش سطح TrkB در گروه ایسکمی تمرین نسبت به ایسکمی کنترل، این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود ) 556 / 0 = P(. سطح proBDNF هیپوکامپ در گروه ایسکمی کنترل نسبت به گروه سالم کنترل به طور معناداری بالاتر بود ( 001 / 0 = P ( ولی بین سطح proBDNF هیپوکامپ در گروه ایسکمی تمرین نسبت به ایسکمی کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد ) 418 / 0 = P .) نتیجه گیری: به نظر میرسد که تمرین ورزشی از طریق بهبود سطح BDNF ، TrkB و proBDNF هیپوکامپ میتواند از آپوپتوز و مرگ نورونی پیشگیری کند. بنابراین میتوان بیان داشت تمرین استقامتی به عنوان یک روش محافظتی در پیشگیری از عوارض جانبی ایسکمی مورد مطالعه قرار گیرد.