1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر چهار هفته تمرین اختیاری (چرخ دوار پیچیده و معمولی) بر سطوح NG2 مغز رت های نر سالم نژاد ویستار
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تمرین اختیاری، چرخ دوار معمولی، چرخ دوار پیچیده، NG2
سال 1397
پژوهشگران فاطمه احمدی بندارخیلی(دانشجو)، مهران نقی زاده قمی(استاد مشاور)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

فعالیت های بدنی می توانند موجب افزایش تولید برخی از شاخص های نوروژنز شوند. فعالیت هایی که مغز را با چالش های ذهنی مواجه کنند احتمالا تاثیر بیشتری در تولید این شاخص ها خواهند داشت.سلول های NG2 پیش ساز الیگودندروسیتها هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر چهار هفته تمرین اختیاری روی چرخ دوار معمولی و پیچیده بر سطوح NG2 مغز رت های نر سالم نژاد ویستار بود. پس از تهیه رت ها از انستیتوپاستور آمل،30 سر موش نژاد ویستار بالغ پس از یک هفته آشنایی با محیط آزمایشگاه به صورت تصادفی به سه گروه تمرین اختیاری معمولی، تمرین اختیاری پیچیده و گروه کنترل تقسیم بندی شدند. گروه های تمرینی به مدت چهار هفته به طور اختیاری به انجام فعالیت پرداختند. از روش الایزا برای اندازه گیری NG2 مغز استفاده گردید. بررسی تفاوت میانگین ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد. همه محاسبات از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام و سطح معناداری آزمون ها 05/0 >P در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که فعالیت ورزشی اختیاری بر روی چرخ دوار معمولی و پیچیده تاثیر معناداری بر تغییرات NG2 مغز داشت (F=13/67، P=0/001)؛ همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین دو گروه تمرین اختیاری معمولی و تمرین اختیاری پیچیده (P=0/05)، گروه کنترل با گروه تمرین اختیاری معمولی (P=0/03) و گروه کنترل با گروه تمرین اختیاری پیچیده (P=0/001) تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده، چهار هفته تمرین اختیاری در دو مدل چرخ دوار پیچیده و معمولی افزایش معناداری در سطوح NG2 مغز رت های نر سالم نژاد ویستار ایجاد کرد. در نتیجه از این دو روش تمرینی، جهت تاثیر گذاری مثبت بر روی افزایش الیگودندروسیتها در موشهای سالم می توان استفاده کرد. همچنین بین دو روش تفاوت وجود دارد. بنابراین به نظر میرسد فعالیت های بدنی که مغز را با چالش بیشتری مواجه کنند تاثیر بیشتری در تولید NG2 خواهند داشت.