1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات حفاظتی 6 هفته تمرین مقاومتی و ویتامین D بر عوامل نوروالتهابی مغز و هیستوپاتولوژی بافت نخاع در رت های لوییس ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تمرین مقاومتی، عوامل نوروالتهابی مغز، هیستوپاتولوژی بافت نخاع، ویتامین D، مولتیپل اسکلروز
سال 1397
پژوهشگران عصمت السادات موسوی(دانشجو)، اکبر حاجی زاده مقدم(استاد مشاور)، فریده فیضی(استاد مشاور)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

مقدمه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری خودایمن التهابی مزمن است و با کاهش توانایی بدنی همراه است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات حفاظتی 6 هفته تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین D بر عوامل نوروالتهابی مغز (NF-κB، TGF-β، IL-17 و GM-CSF) و هیستوپاتولوژی بافت نخاع در رت های ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی بود. روش بررسی: در این پژوهش تجربی، 48سر موش ماده نژاد لوییس 4هفته ای به طور تصادفی به 8گروه شامل کنترل سالم، کنترل ام اس، کنترل ویتامین D، تمرین مقاومتی، ویتامین D ام اس، تمرین مقاومتی ام اس، ویتامین D - تمرین مقاومتی و گروه ام اس-تمرین مقاومتی - ویتامینD تقسیم شدند. پروتکل تمرین مقاومتی به مدت 6هفته و 5روز در هفته انجام شد. شروع برنامه تمرینی با بار معادل 50درصد وزن بدن رت بود. حیوانات در دو جلسه اول 8تا 10تکرار(بالا رفتن از نردبان) را با فواصل استراحت 2دقیقه ای انجام دادند. رت ها با نخاع خوکچه هندی و ادجوانت کامل ایمونیزه شدند. روند بیماری و تغییرات وزن رت ها روزانه مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل EAE در انتهای هفته ششم تمرینات القاء شد. رت ها به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 5میکروگرم ویتامین D3در 150میکرولیتر روغن کنجد هر دو روز یک بار به مدت 2هفته به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. سطوح NF-κB ، TGF-β، IL-17 و GM-CSF با استفاده از کیت های الایزا ویژه رت (Zellbio Germany) اندازه گیری شد. همچنین مقاطع میکروسکوپی انتخاب شده بافت نخاع، پس از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و آئوزین با میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. داده ها به روش آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد GM-CSF در گروه کنترلMS (01/0=P) نسبت به گروه کنترل سالم به طور معنی داری کمتر بود. همچنین IL-17در گروه D مقاومتی MS نسبت به گروه D کنترل MS (001/0P=) به طور معنی داری بالاتر بود. با این وجود بین گروه ها در شاخص هایNF- ΚB (76/0P=) و TGF-β (06/0P=) تفاوت معنی داری وجود نداشت. یافته های هیستوپاتولوژی بافت نخاع نشان داد گروه های کنترل سالم، D کنترل سالم و D مقاومتی سالم دارای بافت نخاع کاملا طبیعی بودند. در گروه کنترل MS علاوه بر تخریب شدید میلین، التهاب مشاهده شد. در گروه های تمرین مقاومتی سالم و مقاومتی MS پرخونی عروق مشاهده شد. در گروه D کنترل