1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثر حفاظتی شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین D بر عوامل التهابی مغز در موش های صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین مقاومتی، عوامل نوروالتهابی مغز، ویتامین D، مولتیپل اسکلروزیس
سال 1397
مجله فيض
شناسه DOI
پژوهشگران عصمت السادات موسوی ، ضیاء فلاح محمدی ، اکبر حاجی زاده مقدم

چکیده

سابقه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری خودایمن التهابی مزمن است که با کاهش توانایی بدنی همراه است. هدف از این پژوهش ارزیابی اثر حفاظتی 6 هفته تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین D بر عوامل التهابی مغز در موش های صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE) بود. مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی 48 سر موش ماده نژاد لوئیز 4 هفته ای به طور تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند. پروتکل تمرین مقاومتی به مدت 6 هفته و 5 روز در هفته انجام شد. شروع برنامه تمرینی با بار معادل 50 درصد وزن بدن بود. حیوانات در دو جلسه اول 8 تا 10 تکرار (بالا رفتن از نردبان) را با فواصل استراحت 2 دقیقه ای انجام دادند. موش ها با نخاع خوکچه هندی و ادجوانت کامل ایمونیزه شدند. مدل EAE در انتهای هفته ششم تمرینات القاء شد. حیوانات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 5 میکروگرم ویتامین D3در 150 میکرولیتر روغن کنجد هر دو روز یک بار به مدت 2 هفته به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. نتایج: شش هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف ویتامین D بر شاخص های عامل رشد گرانولوسیت-مونوسیت، عامل رونویسی هسته ای کاپا-بی و فاکتور تبدیل رشد بتا تاثیر معنی داری نداشت (05/0P>)؛ بااین وجود، مقادیر اینترلوکین-17 در هر سه سطح تمرین (001/0P=)، مکمل (045/0P=) و اثر تعاملی تمرین و مکمل (043/0P=) تفاوت معنی داری نشاد داد. نتیجه گیری: احتمالا اجرای تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین D به صورت پیش آماده سازی از طریق پیشگیری از افت مقادیر عوامل ضدالتهابی و نیز افزایش عوامل پیشران بیماری، اثر حفاظتی در برابر بیماری دارد. هر چند افزایش مقادیر اینترلوکین-17 را می توان یک یافته منفی مطالعه حاضر دانست اما احتمالا زودگذر بوده و در درازمدت به مقادیر پایه بازگشت می کند. البته نتیجه گیری قاطع به مطالعات بیشتر نیازمند است.