1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر پیشگیرانه یک دوره تمرین مقاومتی همراه با تزریق ویتامین D3 بر تغییرات سطح کلوتو بافت مغز رت های مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین مقاومتی، ویتامین D3 ، کلوتو، EAE.
سال 1397
مجله ارمغان دانش
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه فاطمی ، ضیاء فلاح محمدی ، حمید حسینی ، وحید طالبی

چکیده

زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر پیش درمان شش هفته تمرین ورزشی مقاومتی همراه با تزریق مکمل ویتامین D3 بر سطح کلوتو بافت مغز رت های ماده نژاد لوئیز مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE ) انجام شد. مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر، رت های ماده نژاد لوئیز به نه گروه: کنترل سالم، کنترل بیمار، حلال، تمرین مقاومتی سالم، تمرین مقاومتی بیمار، ویتامین D3 سالم، ویتامین D3 بیمار، ترکیبی سالم، ترکیبی بیمار تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل بالا رفتن از نردبان با وزنه های متصل به دم بود. علاوه بر این، در گروه های مکمل و ترکیبی، به مدت دو هفته، مقدار 2 نانوگرم ویتامین D3 در 2/0 میلی گرم روغن کنجد، یک روز در میان و به صورت درون صفاقی به هر حیوان تزریق شد. به منظور القاءEAE ، به هر حیوان میزان 4/0میلی لیتر از محلول نخاع خوکچه هندی و ادجوانت به نسبت برابر، تزریق شد.سطح klotho به روش الایزا اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی صورت گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد؛ میانگین سطح کلوتو در بافت مغز آزمودنی های گروه کنترل بیمار در مقایسه با آزمودنی های گروه کنترل سالم تفاوت معناداری داشت (001/0=P). سطح کلوتو در گروه تمرین مقاومتی افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل بیمار داشت (001/0=P). همچنین افزایش میزان کلوتو گروه ویتامین D3 بیمار و گروه ترکیبی بیمار نسبت به گروه کنترل بیمار معنادار بود (به ترتیب001/0=P و006/0=P) اما تغییرات بین گروه های تمرین، مکمل و ترکیب تمرین مکمل معنادار نبود (05/0≤=P). نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش نشان داد که پیش درمان با استفاده از تمرین مقاومتی و مکمل ویتامنی D3 به تنهایی و در ترکیب باهم، توانست از کاهش سطح کلوتو در برابر القای EAE جلوگیری کند، در نتیجه احتمالا این پروتکل دارای اثر حفاظتی در برابر EAE می باشد.