1403/03/28
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پیش درمان 6 هفته فعالیت وزشی شنا همراه با تزریق مکمل ویتامین D بر سطح کلوتو در رت های ماده نژاد لوئیز مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
'شنا' 'ویتامینD' 'کلوتو' 'آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی'
سال 1395
پژوهشگران سیده فاطمه فاطمی(دانشجو)، فرهاد ولی زادگان(استاد مشاور)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

مقدمه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری خودایمنی و التهابی در سیستم عصبی مرکزی می-باشد و استرس های اکسایشی نقش بسیار مهمی در پاتوژنز این بیماری ایفا می کنند؛ نتایج مطالعات نشان می دهد که تمرین شنا و مصرف ویتامین D باعث کاهش آسیب های اکسایشی و کمک به بقای سلول های مغزی می شود. پروتئین کلوتو نیز نقش موثر در محافظت دستگاه عصبی در برابر استرس اکسیداتیو و دمیلیناسیون ایفا می کند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پیشگیرانه یک دوره تمرین شنا و مصرف ویتامین D بر سطوح کلوتو در بافت مغز موش های صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی4 هفته ای ماده نژاد لوئیز، بعد از 2 هفته آشنایی با محیط جدید، به 9 گروه: 1-کنترل سالم، 2-کنترل ام اس، 3-شم، 4- مکمل سالم 5- مکمل ام-اس ، 6- شنا سالم، 7- شنا ام اس، 8- ترکیب مکمل و تمرین شنا سالم و 9- ترکیب مکمل و تمرین شنا سالم تقسیم شدند. تمرینات 5 روز در هفنه و به مدت 6 هفته به مدت 30 دقیقه آغاز شد که این مدت با افزایش پنج دقیقه روزانه به زمان تمرین, درهفته دوم به 60 دقیقه رسید و زمان 60 دقیقه تا پایان دوره تمرین ثابت بود؛ در طول دوره تمرینی با ثابت ماندن 60 دقیقه، به منظور ایجاد اضافه بار تمرینی، سرعت و قدرت جریان آب از7 لیتر به 20 لیتر در دقیقه افزایش یافت. گروه مکمل هم به مدت 2 هفته، مقدار 2 نانوگرم ویتامین D ، یک روز در میان به صورت درون صفاقی دریافت کردند. به منظور القاء EAE، به هر حیوان میزان 4/0میلی لیتر از محلول نخاع خوکچه هندی و ادجوانت به نسبت برابر، تزریق شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونone way ANOVA و آزمون تعقیبی Tukey و در سطح پنج درصد صورت گرفت. یافته ها: بین سطح کلوتو بافت مغز گروه کنترل ام اس در مقایسه با گروه کنترل سالم تفاوت معناداری وجود داشت(001/0=P). تفاوت میانگین گروه تمرین ام اس در مقایسه با گروه کنترل ام اس معنادار نبود(05/0≤=P). بین سطح کلوتو بافت مغز گروه مکمل ام اس در مقایسه با گروه کنترل ام اس تفاوت معناداری وجود داشت(001/0=P). سطح کلوتو بافت مغز ترکیبی ام اس در مقایسه با گروه کنترل ام اس تفاوت معناداری داشت(001/0=P). نتیجه گیری: پیش درمان با استفاده از تمرین شنا به تنهایی نتوانست باعث حفظ سطح کلوتو در برابر تخریب نورونی ناشی از تزری