1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پیش درمان تمرینات اینتروال همراه با ویتامین دی بر IL-10 ، BDNF ، و TNF آلفا در مغز رت های مدل آنسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین اینتروال، ویتامین دی، ضدالتهابی، سایتوکاین
سال 1396
مجله فیزیولوژی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمجتبی حسنی ، ضیاء فلاح محمدی ، وحید طالبی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر پیش درمان تمرینات اینتروال و ویتامین D بر BDNF و TNFα در مغز رت های مدل آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی (EAE) انجام شد. بدین منظور، 30 سر رت نژاد لوئیس شش هفته ای، پنج روز در هفته و به مدت شش هفته تمرینات دوی اینتروال را به صورت 10 تکرار 1 دقیقه ای انجام دادند. نسبت کار به استراحت 1 به 2 و کل زمان دویدن 30 دقیقه در نظر گرفته شد. بعد از اتمام دوره تمرینی، رت ها با نخاع خوکچه هندی و ادجوانت کامل ایمونیزه شدند. روند بیماری و تغییرات بالینی رت ها به مدت 2 هفته بعد از القاء مدل بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد رت های ماده نژاد لوئیس مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی افزایش معنی داری در IL-10 (003/0=P) و کاهش معنی داری در TNF-α(001/0=P) داشتند اما تغییرات BDNF (62/0=P) به حد معناداری نرسید. همچنین علایم بالینی در موش ها تمرین کرده با تاخیر ظاهر شد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، به نظر می رسد که تمرین اینتروال به مدت شش هفته به همراه ویتامین D میتواند ضمن به تاخیر انداختن بروز علایم بالینی، ذخایر شاخص های ضدالتهابی و التهابی را در مغز مدل های مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی افزایش داده و در نتیجه به حفاظت عصبی کمک نماید