1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین و به روز رسانی نورم آمادگی بدنی زنان 15 تا 65 سال اقشار مختلف استان مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شاخص های آمادگی بدنی، زنان، اقشار مختلف مازندران، تدوین نورم
سال 1395
پژوهشگران فاطمه مهدیزاده(دانشجو)، مهران نقی زاده قمی(استاد مشاور)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان تدوین و به روز رسانی نورم آمادگی بدنی زنان 15 تا 65 سال اقشار مختلف استان مازندران می باشد. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع شبه تجربی می باشد. جامعه تحقیق حاضر عبارت از تمامی زنان 15 تا 65 ساله ای می باشند که در استان مازندران زندگی می کنند. متغیرهای موردنظر از طریق پرسشنامه محقق ساخته و از طریق مصاحبه با اعضای نمونه و اندازه گیری متغیرهای آمادگی جسمانی مورد سنجش قرار گرفته است. حجم نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران 254 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. متغیرهای تحقیق شامل اندازه گیری وزن، قد، چربی زیرپوستی، توان هوازی، قدرت پنجه های دست، انعطاف تنه، استقامت عضلات سینه ای، استقامت عضلات کمربند شانه ای و استقامت عضلات شکم است که به وسیله-ی ابزارها و آزمون های معتبر اندازه گیری شد. در آمار توصیفی از شاخص های مرکزی مانند میانگین، شاخص های پراکندگی و شاخص استفاده گردید و در آمار استنباطی از تحلیل واریانس و آزمون تی برای تحلیل داده ها در سطح معنی داری 05/0استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد میانگین توان هوازی شرکت-کنندگان برابر با 67/2±65/29 (میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)، میانگین استقامت عضلات کمربند شانه ای شرکت کنندگان برابر با 86/1±42/12(عدد)، میانگین استقامت عضلات سینه شرکت کنندگان برابر با 56/2±87/13 (عدد)، میانگین دراز و نشست شرکت کنندگان برابر با 61/2±54/27 (عدد)، میانگین قدرت دست شرکت-کنندگان برابر با 55/1±05/35 (نیوتن/میلی متر)، میانگین انعطاف تنه شرکت کنندگان برابر با 40/2±88/38 (سانتیمتر) بدست آمد. بین وضعیت آمادگی جسمانی زنان اقشار مختلف مازندران به تفکیک سطح درآمد و تأهل تفاوت وجود ندارد (05P). همچنین بین وضعیت آمادگی جسمانی زنان فعال و غیر فعال در ورزش تفاوت وجود دارد (05>P). نتایج تحقیق نشان داد که میزان آمادگی جسمانی دختران (15-24 سال) در حد متوسط به بالا نسبت نورم دختران استان مازندران بوده است. اگر چه عملکرد موجود نشان از وضعیت مناسب زمینه های مورد بررسی می دهد ولیکن هنوز اطلاع از میزان آمادگی جسمانی زنان استان مازندران به تفکیک سن و تجدید نورم استانی و تدوین نورم ملی آمادگی جسمانی و در کنار تدوین برنامه بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در راستای ارتقاء و حفظ