1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl) بر سطوح SOD ،CDNF و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
'گل گیاه ازگیل ژاپنی' 'Eriobotrya japonica Lindl' 'CDNF' 'SOD' 'MDA' 'پارکینسون'
سال 1394
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
شناسه DOI
پژوهشگران جلیل اصلانی ، اکبر حاجی زاده مقدم ، ضیاء فلاح محمدی ، امیر حسین اسماعیلی ، راضیه محمدی

چکیده

گل گیاه ازگیل ژاپنی ). (Eriobotrya japonica Lindlدارای اثرات آنتیاکسیدانی و محافظتی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر حفاظت نورونی با عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی بر سطوح ،CDNFمالون دیآلدهید و سوپراکسیددیسموتاز قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش بزرگ نر بود. در این مطالعه تجربی، حیوانات بهطور تصادفی به سه گروه 9تایی: کنترل، ضایعه دیده و ضایعه دیده تحت تیمار با عصاره )تیمار-عصاره( تقسیم شدند. ابتدا موشهای گروه دوم و سوم بهترتیب حلال عصاره )سالین( و عصاره ) 200میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن( را به مدت دوازده هفته و هر هفته سه روز بهصورت درون صفاقی دریافت کردند. برای ایجاد پارکینسون در موشها، پس از 12هفته، 6-OHDAبه داخل بطن راست مغز تزریق شد و در نهایت پنج روز بعد از تزریق داخل بطنی، بافتبرداری انجام و سطوح SOD ،CDNFو MDAدر قشر مخ اندازهگیری شد. دادهها به روش آزمون آماری واریانس یکطرفه بین گروهها مورد مقایسه قرارگرفت. نتیجه این پژوهش نشان داد که پیش درمان با استفاده از عصاره گل ازگیل ژاپنی احتمالاً بهدلیل وجود ترکیبهای فنولیک در کنار ترکیبهای فلاونوئیدی این گیاه که خواص آنتیاکسیدانی قوی دارد از راه افزایش سطح CDNFو SOD موجب کاهش سطح MDAقشر مخ شده، بنابراین به حفاظت از نورونها در برابر تخریب اکسیداتیو ناشی از سمیت 6-OHDAکمک میکند. در نتیجه، میتوان گفت که عصاره این گیاه نقش حفاظتی در برابر بیماری پارکینسون دارد.