1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر حفاظتی چهار هفته تمرین روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موشهای پارکینسونی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
'مکمل ویتامین D3' 'تمرین روی نوار گردان' '-6هیدروکسی دوپامین' 'فاکتور رشد عصبی' 'پارکینسون'
سال 1395
مجله فيزيولوژي ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران سید امید حمیدی پرچیکلایی ، ضیاء فلاح محمدی ، اکبر حاجی زاده مقدم

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر حفاظتی چهار هفته دویدن روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین D3بر روی سطح فاکتور رشد عصبی جسم مخطط موشهای پارکینسونیشده با شش هیدروکسی دوپامین میباشد. 48 سرحیوان )با وزن 276 ±10گرم و سن 12هفته( به شش گروه شم، کنترل، کنترل پارکینسون، ورزش و پارکینسون، مکمل ویتامین D3و پارکینسون، مکمل ویتامین D3و ورزش و پارکینسون تقسیم شدند. گروه تمرینی بهمدت چهار هفته و هفتهای پنج روز بهصورت دو جلسه در روز و بهطور مجزا، 15دقیقه با فاصلۀ زمانی یک ساعت و درمجموع بهمدت 30 دقیقه روی نوار گردان با سرعت 15متر در دقیقه با شیب صفر درجه به تمرین پرداختند. گروه مکمل ویتامین D3بهمدت چهار هفته و هفتهای دو روز مکمل با دوز یک میکروگرم در کیلوگرم بهصورت درونصفاقی مکمل دریافت کردند. سپس، مدل تجربی پارکینسون با استفاده از جراحی استریوتاکسی و تزریق -6هیدروکسی دوپامین با دوز تزریقی 250 میکروگرم در حجم پنج میکرولیتر به داخل جسم مخطط ایجاد شد. همچنین، سطح عامل رشد عصبی جسم مخطط موشها با روش الایزا اندازهگیری گردید. نتایج نشان میدهد که ورزش بهتنهایی با شدت پروتکل تمرینی ارائهشده در این پژوهش میتواند سطح عامل رشد عصبی را افزایش دهد؛ اما این افزایش معنادار نمیباشد ) .(P=0.372ازسویدیگر، مصرف مکمل ویتامین D3بهتنهایی توانسته است سطوح عامل رشد عصبی را بهطور معناداری ) (P=0.002افزایش دهد. علاوهبراین، ترکیب آن با ورزش بهطور برجستهای از کاهش سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موشها جلوگیری میکند ) .(P=0.001یافتههای ما نشان میدهد که پیشدرمان با استفاده از تمرین روی نوار گردان به همراه مصرف مکمل ویتامین D3میتواند سبب افزایش محافظت نرونهای دوپامینرژیک در برابر تخریب ناشی از 6هیدروکسی دوپامین شود، از این رو می تواندنقش حفاظتی در برابر بیماری پارکینسون داشته باشند