1403/03/28
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پیش درمان شش هفته فعالیت شنا همراه با تزریق مکمل ویتامینD بر سطوح NGFدر رت های مبتلا به آنسفاومیلیت خود ایمن تجربی (EAE)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ویتامین D، تمرین شنا، مالتیپل اسکلروزیس، NGF
سال 1395
پژوهشگران حمید حسینی(دانشجو)، فرهاد ولی زادگان(استاد مشاور)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

مقدمه و هدف : عوامل نوروتروفیک، بقاء، تمایز و نگهداری سلول های عصبی را گسترش می دهد و به عنوان یکی از گزینه های هدف برای درمان ام اس مطرح شده اند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر پیشگیرانه فعالیت ورزشی شنا و مصرف مکمل ویتامین D بر سطوح NGF در رت های مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی(EAE) بود. مواد و روش ها : 45سر موش صحرایی ماده نژاد لوئیز بطور تصادفی به 9 گروه شامل کنترل سالم، کنترل ام اس، گروه مصرف کننده مکمل ویتامین D سالم، گروه مصرف کننده مکمل ویتامین D ام اس، تمرین شنای سالم، تمرین شنای ام اس، ترکیبی سالم، ترکیبی ام اس و گروه شم تقسیم شدند. تمرینات ( 5 روز در هفته و به مدت 6 هفته ) به مدت 30 دقیقه در روز آغاز شد که این مدت با افزودن روزانه 5 دقیقه به مدت تمرین، در هفته دوم به 60 دقیقه رسید. زمان 60 دقیقه تا پایان هفته ششم ثابت ماند. اضافه بار تمرینی از طریق تنظیم قدرت و سرعت آب هنگام شنا انجام شد که در هفته سازگاری با تمرین، ثابت بود. در هفته های تمرین با ثابت ماندن 60 دقیقه، سرعت و قدرت جریان آب از 7 لیتر به20 لیتر در دقیقه افزایش یافت .گروه مکمل ویتامین D به مدت 6 هفته و به طور یک روز در میان، مکمل با دوز 2 نانوگرم و محلول در 2/0 میلی لیتر روغن کنجد به صورت درون صفاقی دریافت کردند. به منظور تولید مدل تجربی ام اس در حیوانات، به هر حیوان میزان 4/0 میلی لیتر از محلول نخاع خوکچه و ادجوانت با نسبت برابر، تزریق شد. مقایسه سطوح متغیر وابسته تحقیق با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی با سطح معنی داری p≤0/05 انجام شد. یافته ها : در پژوهش حاضر تمرین شنا توانست بطور قابل توجه و معنی داری از کاهش سطوح NGF در بافت مغز جلوگیری کند. همچنین تزریق مکمل ویتامین D نیز توانست به طور معنی داری از این کاهش در سطح NGF در گروه های مربوطه جلوگیری کند. علاوه بر این ترکیب این دو متغیر مستقل نیز به طور مشابه توانست از کاهش سطوح این پروتئین جلوگیری کند. نتیجه گیری : باتوجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، به نظر می رسد هر دوی این متغیرهای مستقل به تنهایی و در ترکیب با هم می توانند اثر حفاظت عصبی داشته و از کاهش NGF در بیماری ام اس جلوگیری کنند. در نتیجه، احتمالا پروتکل مورد استفاده در این مطالعه را می توان برای حفظ سطوح NGF و افزایش حفاظت سلول های عصبی