1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر حفاظتی تمرین اختیاری چرخ دوارهمراه با مصرف عصاره ی هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطح CDNF ، SOD و MDA قشر مخ موش های پارکینسونی شده در اثر القاء6 هیدروکسی دوپامین (6-OHDA)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی، تمرین اختیاری، 6-هیدروکسی دوپامین، CDNF، SOD، MDA
سال 1392
پژوهشگران جلیل اصلانی(دانشجو)، اکبر حاجی زاده مقدم(استاد مشاور)، امیر حسین اسماعیلی(استاد مشاور)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

مقدمه و هدف: بیماری پارکینسون به سبب اختلال در مراکز کنترل بدن موجب بروز علائمی مانند ارتعاش در حالت استراحت، برادی کینزی، لرزش، سفت شدگی عضلانی و عدم تعادل وضعیتی می شود. این بیماری بر اثر از بین رفتن سلول-های ترشح کننده ماده ای به نام دوپامین (پیام رسان عصبی کاتکولامینی) رخ می دهد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر حفاظتی 12 هفته تمرین چرخ دوار و مصرف عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی برسطوح CDNF ، SODو MDA قشرمخ موش های پارکینسونی بود. مواد و روش ها: موش ها به شش گروه: کنترل، کنترل پارکینسونی، تمرین سالم، تمرین پارکینسونی، مصرف عصاره در موشهای پارکینسونی و تمرین همراه با مصرف عصاره در مموش های پارکینسونی تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت دوازده هفته روی چرخ دوار تمرین کردند و گروه هایی که عصاره مصرف کردند، هرهفته سه بار عصاره را به صورت صفاقی و به میزان200 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن دریافت کردند. قشرمخ همه گروه ها به جزء گروه کنترل و تمرین سالم باتزریق محلول 6-هیدروکسی دوپامین به صورت استریوتاکسی به داخل بطن مغز تخریب شد. سطوحCDNF قشرمخ باروش الایزا و SOD , MDA قشرمخ به وسیله روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. داده ها به روش One way ANOVA و آزمون تعقیبی LSDتجزیه وتحلیل شد. نتایج: ورزش اختیاری و عصاره به طور بر جسته ای ازکاهش SOD و CDNF و همچنین از افزایش MDA در قشرمخ موش های پارکینسونی جلوگیری کرد.