1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر فعالیت ورزشی شنا همراه با تزریق مکمل ویتامین D بر سطوح فاکتور رشد عصبی (NGF) در بافت مغز موشهای صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مالتیپل اسکلروزیس، ویتامین D، تمرین شنا، فاکتور رشد عصبی
سال 1396
مجله مجله پزشکی ارومیه
شناسه DOI
پژوهشگران حمید حسینی ، ضیاء فلاح محمدی ، فرهاد ولی زادگان

چکیده

پیش زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر تعیین اثر پیش درمان شش هفته فعالیت ورزشی شنا همراه با تزریق مکمل ویتامین D بر سطوح فاکتور رشد عصب (Nerve Growth Factor; NGF) موش های صحرایی ماده نژاد لوئیز بود. مواد و روش کار: این مطالعه از نوع تجربی است؛ که روی موش های ماده نژاد لوئیز انجام شد. در این پژوهش حیوانات به طور تصادفی به 9 گروه (هر گروه 5 سر) شامل گروه شم، کنترل سالم، کنترل ام اس، ویتامین D سالم، ویتامین D ام اس، شنای سالم، شنای ام اس، ترکیبی سالم و ترکیبی ام اس تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل روزانه یک ساعت شنا به مدت 6 هفته و 5 روز در هفته بود. علاوه بر این، درگروه های مکمل مقدار 2 نانوگرم ویتامین D در 0/2 میلی گرم روغن کنجد حل شده و به صورت درون صفاقی یک روز درمیان و به مدت 2 هفته به هر حیوان تزریق شد. سطوح NGF به روش الایزا اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج این مطاله نشان می دهد که سطوح NGF در هر یک از گروه های مکمل ویتامین D ام اس و تمرین شنای ام اس در مقایسه با گروه کنترل ام اس به طور معنی داری افزایش یافت (به ترتیب، 0/049=p و 0/006=p). همچنین سطح این پروتئین درگروه ترکیبی ام اس نیز نسبت به کنترل مشابه به طور معنی داری افزایش یافت (0/004=P). علاوه بر این وزن گروه های مکمل ویتامین D ام اس، تمرین شنای ام اس و ترکیبی ام اس در مقایسه با کنترل ام اس افزایش یافت که این افزایش تنها در گروه ویتامین دی ام اس به حد معنی داری نرسید (به ترتیبP=0/164 P=0/001، P=0/016). بحث و نتیجه گیری: از یافته ها می توان چنین نتیجه گرفت که احتمالا پیش درمان با استفاده از تمرینات میان مدت شنا و تزریق ویتامین D، از طریق افزایش سطوح NGF، در حفاظت عصبی مؤثر است. از این رو بنظر می رسد که تمرینات شنا رویکردی مناسب جهت افزایش حفاظت سلول های عصبی بافت مغز در برابر عوامل مستعدکننده ی بیماری ام اس و ارتقای سطح سلامت مغز است.