1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یک دوره تمرین راه رفتن با تحریک دیداری بر الگوی الکترومایوگرافی تعادل سالمندان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
راه رفتن، تحریک دیداری، الکترومایوگرافی، تعادل، سالمندی
سال 1399
پژوهشگران امید فروتن ، ضیاء فلاح محمدی ، مژگان معمار مقدم

چکیده

راه رفتن در سالمندی تحت تاثیر فرآیندهای تخریبی عصبی عضلانی و همینطور شناختی می باشد. افزایش توجه به اندام ها حین فعالیت-های ساده و خودکار، افزایش سطوح هم انقباضی را به عنوان مکانیزم جبرانی به دنبال دارد، لذا هدف از تحقیق حاضر اثر یک دوره تمرین راه رفتن با تحریکات ریتمیک دیداری به عنوان یک توجه بیرونی بر هم انقباضی عضلات اندام تحتانی سالمند می باشد، تا توجه به مفاصل و عضلات حین راه رفتن را حذف کرده و ناهنجاری هم انقباضی بهبود یابد. روش ها: 30 مرد سالمند (60 تا 75 سال) بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. پس از همگن سازی، بطور تصادفی به 2 گروه کنترل (بدون تمرین، راه رفتن عادی بدون مداخله) و 1 گروه تجربی (راه رفتن با تحریک موزون دیداری) تقسیم شدند. برای ارزیابی هم انقباضی، عضلات: ساقی قدامی، نعلی، پهن داخلی، پهن خارجی و دوسررانی طی 90 ثانیه راه رفتن عادی در پیش و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت. تمرینات به مدت 6 هفته، 3 جلسه درهفته و هر جلسه 20 دقیقه انجام شد. تحلیل داده ها توسط مدل آنالیز کوواریانس پارامتریک و بوت استرپ ناپارامتریک در سطح معناداری 05/0 انجام شد. یافته ها: نتایج آماری نشان داد که 6 هفته تمرین راه رفتن با تحریکات ریتمیک بر هم انقباضی عضلات سالمند معنی دار نبود (05/0