1403/02/29
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
مدرس کارگاه آشنایی با پایگاه ها و شبکه های علمی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
گوگل اسکالر، اسکوپوس، ارکید، لینکداین
سال 1399
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

مراکز مدیریت و سیاستگذاری پژوهش در دانشگاهها به دلایل مختلف، سالانه لازم است وضعیت برونداد و بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاهها را رصد و ارزیابی نمایند تا با شناخت و مقایسه نتایج حاصل از آن، شالوده تصمیمات فراهم شود. با در نظر گرفتن این نکته پژوهشگران دانشگاهها لازم است به این پروفایلها به عنوان بازنمود عینی فعالیتهای علمی و پژوهشی خود نگریسته و در جهت تکمیل و به روزرسانی آن اهتمام ورزند. کارگاه حاضر با هدف معرفی این پروفایلها و شبکههای علمی و روش ایجاد پروفایل، ویرایش اطلاعات و همچنین بهرهگیری از قابلیتهای کاربردی آنها، به عنوان راهنما و دستنامه این فرآیند برای پژوهشگران برگزار شده است. پروفایله ای پنج پایگاه معرفی شده از جمله Researchgate وORCID ،Google Scholar ،ResearcherID ،Scopus شامل پروفایلهای علمی معتبر و فعال موجود هستند که پوشش گسترده در همه حوزههای علمی داشته و همچنین اطلاعات و امکانات متمایزی از سایر موارد موجود دارند