1403/03/08
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین و اولویت بندی راهبرد های حوزه پژوهشی دانشگاه افسری امام علی(علیه السلام) با استفاده از SWOT/ANP
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه افسری امام علی(علیه السلام)، راهبردهای پژوهشی، تحلیل SWOT/ANP
سال 1395
مجله فصلنامه مديريت نظامي
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی ، حمیدرضا قمی ، منصور خیرگو

چکیده

بکارگیری مدل های برنامه ریزی راهبردی در بخش های مختلف دانشگاه ها، به امری رایج تبدیل شده است. هدف از تدوین راهبرد پژوهشی در دانشگاه ها، تسهیل پژوهش و مدیریت آن در دانشگاه است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی است. هدف از این تحقیق، تدوین و اولویت بندی راهبرد های حوزه پژوهشی دانشگاه افسری امام علی(علیه السلام) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان آشنا به فرآیندهای پژوهشی و محیط داخلی - خارجی مؤثر بر این حوزه، در دانشگاه مورد مطالعه می باشد. بدین منظور نمونه ای 25 نفره با روش غیر تصادفی انتخاب و پس از آشنا نمودن آن ها با تدوین راهبرد، پرسشنامه مربوطه تکمیل گردید. جهت تدوین راهبرد های پژوهشی دانشگاه افسری امام علی(علیه السلام) از مدل SWOT و برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر آن مشتمل بر چهار سطح هدف، معیارها، زیرمعیارها و گزینه های راهبردی، از تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده گردیده است. نتایج حاصله بیان گر آنست که راهبردهای SO با بیشترین وزن، با اولویت ترین راهبرد برای اجرا در حوزه پژوهشی دانشگاه می باشند؛ در این حالت، دانشگاه مورد مطالعه بایستی با استفاده از نقاط قوت خود بکوشد تا از فرصت های پیش رو به بهترین شکل ممکن، بهره برداری نماید.