1403/03/09
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش ویژگی‌های فناوری اینترنت اشیاء در ارزش‌آفرینی مشتریان بانک سپه
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزش‌آفرینی, اینترنت اشیاء, فناوری اطلاعات, بانک سپه,
سال 1402
مجله رشد فناوری
شناسه DOI
پژوهشگران یاسر قاسم نژاد ، حمیدرضا فلاح لاجیمی ، سیداحمد شیخ الاسلامی‌تنکابنی

چکیده

استفاده اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری منجر به ارائه محصولات و خدمات متنوع بانکی به مشتریان می‌شود. همچنین نوآوری‌‌های دیجیتال جدید از جمله اینترنت اشیاء، بازار رقابتی را برای بانک‌ها پدید آورده‌اند و بانک‌ها نیاز دارند، تا شیوه‌‌های خود را مطابق با آن تطبیق دهند. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی ارزش‌آفرینی با فناوری اینترنت اشیاء، در بانک سپه پرداخته شد. بدین منظور جامعه آماری این تحقیق شامل 130 نفر از کلیه کارکنان بخش اداره فناوری اطلاعات بانک سپه که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه آماری این تحقیق 86 نفر لحاظ شد. جهت تحلیل استنباطی داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌‌های استاندارد، با استناد به تحقیقات بالاجی و روی (2017)، از روش همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نیز نرم‌افزارهای SPSS وSmartPLS استفاده شد. نتایج بررسی‌ صورت گرفته حاکی از آن بوده است که عملکرد عالی ادراک شده بر ارزش‌آفرینی مشترک ادراک شده و قصد ادامه دریافت خدمات از اینترنت اشیاء تأثیر مثبت و معنی داری داشته است، همچنین تقاضای زیباشناختی ادراک شده بر ارزش‌آفرینی ادراک شده و عمکلرد عالی از اینترنت اشیاء و قصد ادامه دریافت خدمات و قصد تبلیغ کلامی‌تأثیر مثبت و معنی داری داشته است، همین‌طور قصد ادامه دریافت خدمات بر قصد تبلیغ کلامی‌مشتریان نیز تأثیر مثبت داشته است، اما سادگی کاربرد ادراک شده و موجودیت ادراک شده بر ارزش‌آفرینی مشترک ادراک شده تأثیر مثبت و معنی داری نداشته است.